6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA
İŞ BAŞVURUSU YAPAN ÇALIŞAN ADAYI İÇİN AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Bundan sonra “KVKK” veya “Kanun” olarak anılacaktır.) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Komtera Teknoloji A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Komtera Teknoloji A.Ş. ziyaret ettiğiniz internet sitesi vasıtası ile iş başvurunuza dair kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak istemektedir. Veri sorumlusu, Komtera Teknoloji A.Ş.’nin (Bundan sonra “Komtera Teknoloji” veya “Şirket” olarak anılacaktır.) bilgileri ise aşağıdaki gibidir:

Veri Sorumlusu: Komtera Teknoloji A.Ş.

Adres: Küçükbakkalköy Mah. Işıklar Cad. No:17 34750 Ataşehir/İstanbul

Telefon : 0 216 416 51 51

E-posta : [email protected]

İnternet Sitesi : https://komtera.com/

1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun öngördüğü sınırlar içerisinde ve Kanun’un ilkeleri esas alınarak işlenmektedir. Komtera Teknoloji tarafından internet sitesi üzerinden iş başvurusu için işlenen kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir.

Kimlik Verileri Ad-Soyad, Doğum Tarihi, Medeni Hali, T.C.
İletişim Verileri E-Posta, Adres, Telefon Numarası
Özlük Verileri Özgeçmiş Bilgileri, İşe Giriş Çıkış Kayıtları Ve Bilgileri, Bordro Bilgileri,
İşlem Güvenliği Verileri Ip Adres Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş-Çıkış Bilgileri, Log Kayıtları
Mesleki Deneyim Verileri Diploma Bilgileri, Mesleğe İlişkin Eğitim Bilgileri, Gidilen Kurslar, Transkript Bilgileri, Sertifika Bilgileri, Mezuniyet Bilgileri
Görsel Kayıtlar Fotoğraf

2.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ İLE KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden gönderilen CV vasıtasıyla yazılı, basılı ve elektronik olarak toplanmakta olup otomatik ve otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

Bunun yanında Kişisel verilerinizin KVKK’nın 5. Maddesindeki hukuki sebeplere dayanılarak işlendiğini de belirtmek isteriz.  Bu bağlamda kişisel veri işleme amaçları ve veri işlemeye ilişkin dayanılan hukuki sebepler aşağıdaki tablodaki gibidir.

İşlenen Kişisel Veriler Veri İşleme Amacı Hukuki Sebep
İşlem Güvenliği Verileri 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun Olmak Üzere Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi KVKK m.5/f.2 (a) Uyarınca Kanunlarda açıkça öngörülmesi
Kimlik Verileri, İletişim Verileri, Özlük Verileri, Mesleki Deneyim Verileri, Görsel Kayıtlar Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Olarak Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, İşe Alım Süreçlerinin Planlanması İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi KVKK m.5/f.2 (c) Uyarınca Bir Sözleşmenin Kurulması Veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması Kaydıyla, Sözleşmenin Taraflarına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesinin Gerekli Olması
Kimlik Verileri, İletişim Verileri, Özlük Verileri, Mesleki Deneyim Verileri İşe Alım Süreçlerinin Değerlendirilebilmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülebilmesi KVKK m.5/f.2 (e) Uyarınca Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması Veya Korunması İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması.
Kimlik Verileri, İletişim Verileri, Özlük Verileri, Mesleki Deneyim Verileri, Görsel Kayıtlar, İşlem Güvenliği Verileri Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Olarak Yürütülmesi, İşe Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması KVKK m.5/f.2 (f) Uyarınca İlgili Kişinin Temel Hak Ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması.

3.KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARMA AMACI

Verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanuna uygun olarak gerekli olduğu durumlarda üçüncü kişilere aktarılmaktadır. Komtera Teknoloji veri aktarımı yaparken 6698 Sayılı Kanun 8. ve 9. maddelerine uygun hareket etmekte ve gerekli teknik ve idari tedbirleri de almaktadır. Bu bağlamda Komtera Teknoloji tarafından aktarılan veriler, verinin aktarıldığı gruplar ve aktarım amacı ile hukuki sebebi aşağıdaki tablodaki gibidir.

Aktarılan Kişisel Veriler Veri Aktarım Amacı Veri Aktarımının Hukuki Sebebi Aktarım Grupları
Kimlik Verileri, İletişim Verileri, Özlük Verileri, Mesleki Deneyim Verileri, Görsel Kayıtlar, İşlem Güvenliği Verileri Hizmet Kalitesi Ve Sürekliliğinin Arttırılması KVKK m.9/1 hükmü kapsamındaki açık rıza şartına dayanılarak Yurtdışında yerleşik ve/veya sunucuları yurtdışında bulunan tedarikçiler


4.KİŞİSEL VERİ SAHİBİ İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

A-BAŞVURU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME VE HAKLARINIZ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. maddesinde veri sahibinin haklarını hüküm altına almıştır. Kanunda veri sahibi “ilgili kişi” olarak addedilmiş olup; verilerinin işlenmesine ilişkin bazı taleplerde bulunma hakkı öngörülmüştür.  İşbu madde uyarınca ilgili kişinin talep hakları aşağıdaki gibidir:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) “Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi” başlıklı Kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda izah olunan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundan doğan haklarınıza ilişkin taleplerinize Komtera Teknoloji tarafından talebin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde geri dönüş sağlanacaktır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi Komtera Teknoloji’nin Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarife üzerinden kanuna uygun olarak ücret talep etme hakkı saklıdır.

B-BAŞVURU USULÜ

Veri sorumlusu sıfatı taşıyan Komtera Teknoloji’e yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik taleplerinizi “Küçükbakkalköy Mah. Işıklar Cad. No:17 34750 Ataşehir/İstanbul”adresine kimliğinizi ispatlayan belge ile yazılı olarak göndermek sureti ile ya da sistemimizde kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden “[email protected]” adresine e-posta göndermek sureti ile veyahut KEP adresimize ([email protected]) güvenli elektronik imza veya mobil imza aracılığıyla e-posta göndermek sureti ile ya da Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen yöntemlerle göndermek sureti ile iletebilirsiniz.

Kişisel verilerle ilgili talep haklarınızı kullanabilmek için internet sitemizdeki bilgilendirmeleri inceleyebilir ve yine internet sitemizde bulunan “ 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Bilgi Talep Formu ” nu kullanabilirsiniz.

C-BAŞVURUDA YER ALMASI GEREKEN BİLGİLER

Başvurunuzda yer alması gereken bilgiler aşağıdaki gibidir:

  • Adınız ve Soyadınız
  • T.C. Kimlik Numaranız
  • Yabancı Uyruklu İseniz Uyruğunuz, Pasaport No veya Varsa Kimlik Numaranız
  • Yazılı Başvuru Yapılacak İse Talep Formunun Altında Islak İmzanız
  • KVKK 11. Madde uyarınca Talebinizin İçeriği ve Talep Konusu
  • Size Ulaşım Sağlayabileceğimiz Telefon ve Faks Numarası/Numaraları
  • Size Ulaşım Sağlayabileceğimiz E-Posta Adresiniz
  • Tebligata Esas Yerleşim Yeri veya İş Yeri Adresi

ŞİRKETİMİZİN BİLGİLERİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR:

Veri Sorumlusu: Komtera Teknoloji A.Ş.

Adres: Küçükbakkalköy Mah. Işıklar Cad. No:17 34750 Ataşehir/İstanbul

Telefon : 0 216 416 51 51

E-posta : [email protected]

İnternet Sitesi : https://komtera.com/

Komtera Teknoloji A.Ş.

Güncelleme Tarihi: 21.07.2023