6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA
ÇAĞRI KAYDI AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Bundan sonra “KVKK” veya “Kanun” olarak anılacaktır.) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Komtera Teknoloji A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Komtera Teknoloji A.Ş. telefon üzerinden yaptığınız görüşmeler kapsamında verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak istemektedir. Veri sorumlusu, Komtera Teknoloji A.Ş.’nin (Bundan sonra “Komtera Teknoloji” veya “Şirket” olarak anılacaktır.) bilgileri ise aşağıdaki gibidir:

Veri Sorumlusu: Komtera Teknoloji A.Ş.

Adres: Küçükbakkalköy Mah. Işıklar Cad. No:17 34750 Ataşehir/İstanbul

Telefon : 0 216 416 51 51

E-posta : [email protected]

İnternet Sitesi : https://komtera.com/

1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun öngördüğü sınırlar içerisinde ve Kanun’un ilkeleri esas alınarak işlenmektedir. Komtera Teknoloji tarafından telefon görüşmesi kapsamında işlenen kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir.

Kimlik Verileri Ad-Soyad
İletişim Verileri E-Posta, Adres, Telefon Numarası
Müşteri İşlem Verileri Sipariş Bilgisi, Talep/Şikâyet Bilgisi, Geri Bildirimler, Sipariş Geçmişi, Talep ve Siparişlerin Akıbeti
İşitsel Kayıtlar Yapılan Görüşmeler Esnasında Ses Kaydı
2.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ İLE KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz Komtera Teknoloji’ye ait telefonların aranması sebebiyle yapılan görüşme esnasında sözlü ve elektronik olarak toplanmakta olup otomatik ve otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

Bunun yanında Kişisel verilerinizin KVKK’nın 5. Maddesindeki hukuki sebeplere dayanılarak işlendiğini de belirtmek isteriz.  Bu bağlamda kişisel veri işleme amaçları ve veri işlemeye ilişkin dayanılan hukuki sebepler aşağıdaki tablodaki gibidir.

İşlenen Kişisel Veriler Veri İşleme Amacı Hukuki Sebep
Kimlik Verileri, İletişim Verileri, Müşteri İşlem Verileri, İşitsel Kayıtlar Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal Ve Hizmetin İfasının Sağlanabilmesi, Ticari Faaliyetin Yürütülebilmesi, Eksiksiz İfanın Sağlanabilmesi, Sözleşmesel Yükümlülüklerin Yerine Getirilebilmesi, Talep Ve Şikayetlerin Karşılanabilmesi, Talep Ve Şikayetlerin Takibi KVKK m.5/f.2 (c) Uyarınca Bir Sözleşmenin Kurulması Veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması Kaydıyla, Sözleşmenin Taraflarına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesinin Gerekli Olması
Kimlik Verileri, İletişim Verileri, Müşteri İşlem Verileri, İşitsel Kayıtlar Talep Ve Şikâyet İletenler İle İletişime Geçilebilmesi, Mal Ve Hizmetlerin İfasının Sağlanabilmesi, Hukuki Uyuşmazlıklarda İspat Yükünün Yerine Getirilebilmesi KVKK m.5/f.2 (ç) Uyarınca Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması.
Kimlik Verileri, İletişim Verileri, Müşteri İşlem Verileri, İşitsel Kayıtlar Taleplerin ve Şikayetlerin Cevaplandırılabilmesi, Ticari Faaliyetlerin Yürütülebilmesi, Mal Ve Hizmetlerin İfasının Sağlanabilmesi, Ticari Faaliyetin Yürütülebilmesi, Talep Ve Şikâyet İletilenler İletişime Geçilmesi, KVKK m.5/f.2 (e) Uyarınca Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması Veya Korunması İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması.
Kimlik Verileri, İletişim Verileri, Müşteri İşlem Verileri, İşitsel Kayıtlar Sunulan Mal Ve Hizmetlerden Yararlanılması İçin Gereken Çalışmaların İlgili Birimlerce Yapılabilmesi, Sunulan Mal Ve Hizmet Kalitesinin Arttırılabilmesi, Memnuniyetinin Arttırılabilmesi KVKK m.5/f.2 (f) Uyarınca İlgili Kişinin Temel Hak Ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması.
3.KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARMA AMACI

Verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanuna uygun olarak gerekli olduğu durumlarda üçüncü kişilere aktarılmaktadır. Komtera Teknoloji veri aktarımı yaparken 6698 Sayılı Kanun 8. ve 9. maddelerine uygun hareket etmekte ve gerekli teknik ve idari tedbirleri de almaktadır. Bu bağlamda Komtera Teknoloji tarafından aktarılan veriler, verinin aktarıldığı gruplar ve aktarım amacı ile hukuki sebebi aşağıdaki tablodaki gibidir.

Aktarılan Kişisel Veriler Veri Aktarım Amacı Veri Aktarımının Hukuki Sebebi Aktarım Grupları
Kimlik Verileri, İletişim Verileri, Müşteri İşlem Verileri, İşitsel Kayıtlar Sözleşmesel Gerekliliklerin İfa Edilebilmesi, Mal Ve Hizmetin İfasının Sağlanması, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülebilmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması, İş Süreçlerinin Yürütülebilmesi KVKK m.8/2 (a) atfıyla KVKK m.5/f.2 (c) Uyarınca Bir Sözleşmenin Kurulması Veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması Kaydıyla, Sözleşmenin Taraflarına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesinin Gerekli Olması Tedarikçiler,Gerçek Kişiler,Özel Hukuk Tüzel Kişileri,Hissedarlar,İş Ortakları
Kimlik Verileri, İletişim Verileri, Müşteri İşlem Verileri, İşitsel Kayıtlar Hukuki Uyuşmazlıkların İspatı, Hukuki Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi KVKK m.8/2 (a) atfıyla KVKK m.5/f.2 (ç) Uyarınca Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması. Yetkili Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına, Adli Merciler, Yargı Birimleri
4.KİŞİSEL VERİ SAHİBİ İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
A-BAŞVURU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME VE HAKLARINIZ

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) “Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi” başlıklı Kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda izah olunan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundan doğan haklarınıza ilişkin taleplerinize Komtera Teknoloji tarafından talebin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde geri dönüş sağlanacaktır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi Komtera Teknoloji’nin Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarife üzerinden kanuna uygun olarak ücret talep etme hakkı saklıdır.

B-BAŞVURU USULÜ

Veri sorumlusu sıfatı taşıyan Komtera Teknoloji’e yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik taleplerinizi “Küçükbakkalköy Mah. Işıklar Cad. No:17 34750 Ataşehir/İstanbul”adresine kimliğinizi ispatlayan belge ile yazılı olarak göndermek sureti ile ya da sistemimizde kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden “[email protected]” adresine e-posta göndermek sureti ile veyahut KEP adresimize ([email protected]) güvenli elektronik imza veya mobil imza aracılığıyla e-posta göndermek sureti ile ya da Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen yöntemlerle göndermek sureti ile iletebilirsiniz.

Kişisel verilerle ilgili talep haklarınızı kullanabilmek için internet sitemizdeki bilgilendirmeleri inceleyebilir ve yine internet sitemizde bulunan “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Bilgi Talep Formunu kullanabilirsiniz.

C-BAŞVURUDA YER ALMASI GEREKEN BİLGİLER
Başvurunuzda yer alması gereken bilgiler aşağıdaki gibidir:
ŞİRKETİMİZİN BİLGİLERİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR:

Veri Sorumlusu: Komtera Teknoloji A.Ş.

Adres: Küçükbakkalköy Mah. Işıklar Cad. No:17 34750 Ataşehir/İstanbul

Telefon : 0 216 416 51 51

E-posta : [email protected]

İnternet Sitesi : https://komtera.com/

 Komtera Teknoloji A.Ş.

Güncelleme Tarihi: 21.07.2023

Komtera için bir el ilanı.