KOMTERA TEKNOLOJİ A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA AYDINLATMA METNİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (Bundan sonra “KVKK” veya “Kanun” olarak anılacaktır.) uygun olarak kişisel verilerin işlenmesi ve muhafaza edilmesi önem arz etmektedir. Bu nedenle Komtera Teknoloji A.Ş. olarak sizlere ait kişisel verilerin korunması, muhafaza edilmesi ve işlenmesi hususunda KVKK’ya uygun hareket ediyoruz.

Sizlerden internet ortamında sıklıkla veri almaktayız. İnternet sitemizin ziyaret edilmesi esnasında elde edilen kişisel veriler KVKK’ya uygun olarak işlenmektedir. İşbu aydınlatma metni Komtera Teknoloji A.Ş. tarafından yönetilen ziyaret ettiğiniz internet sitesi vasıtası ile kişisel verilerinizin veri sorumlusu sıfatı işlenmesine ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak üzere hazırlanmıştır. Bu bağlamda aydınlatma metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Komtera Teknoloji A.Ş. (Bundan sonra “Komtera Teknoloji” veya “Şirket” olarak anılacaktır.) tarafından hazırlanmış olup Komtera Teknoloji bu kapsamda sizleri bilgilendirmekte ve aydınlatmaktadır.

Ayrıca belirtmek isteriz ki internet sitemizin ziyareti esnasında işlenen tüm kişisel veriler Gizlilik Politikamız çerçevesinde de korunmaktadır. Bu konuda internet sitemizde bulabileceğiniz Gizlilik Politikamızı  inceleyebilirsiniz.

1.KİŞİSEL VERİ NEDİR?

Kişisel veri, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda “Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” şeklinde ifade olunmuştur. Tanımdan da anlaşılacağı üzere sizleri belirlenebilir kılan her türlü bilgi kişisel veridir. Tüm bunlara ek siyasi düşünce, mezhep, ırk, din, dernek-vakıf üyeliği, sağlık bilgisi, felsefi düşünce, inanç, cinsel tercih, sabıka kaydı, ceza mahkûmiyet bilgileri, biyometrik veriler ise özel nitelikli kişisel verilerdir.

2.AYDINLATMA METNİNİN HUKUKİ DAYANAĞI

6698 Sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunu, veri işleme faaliyetinde bulunulmadan önce verisi işlenen kişilerin aydınlatılmasını öngörmüştür. Aydınlatma Yükümlülüğü olarak addedilen bu husus Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 10. Maddesinde “Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu ve yetkilendirdiği kişi, ilgili kişilere; Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, 11 inci maddede sayılan diğer hakları, konusunda bilgi vermekle yükümlüdür.” şeklinde hüküm altına alınmıştır.

İşbu Kanunun 3. Maddesinde veri sorumlusu da “Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler” olarak tanımlanmıştır. Yine veri işleyen “Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi.” şeklinde hükmolunmuştur. Bu bağlamda veri sorumlusu, internet sitesini ziyaret ettiğiniz Komtera Teknoloji’dir. Veri sorumlusunun bilgileri de aşağıdaki gibidir:

Veri Sorumlusu: Komtera Teknoloji A.Ş.

Adres: Küçükbakkalköy Mah. Işıklar Cad. No:17 34750 Ataşehir/İstanbul

Telefon : 0 216 416 51 51

E-posta : [email protected]

İnternet Sitesi : https://komtera.com/

3.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun öngördüğü sınırlar içerisinde ve Kanun’un ilkeleri esas alınarak işlenmektedir. Komtera Teknoloji olarak internet sitesi ziyaretiniz esnasında işlediğimiz kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir.

Kimlik Verileri Ad-Soyad
İletişim Verileri E-Posta, Adres, Telefon Numarası
Müşteri İşlem Verileri Sipariş Bilgisi, Talep/Şikâyet Bilgisi, Yorum, Sipariş Geçmişi
İşlem Güvenliği Verileri IP Adres Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş-Çıkış Bilgileri, Log Kayıtları
Pazarlama Verileri Alışveriş Geçmişi Bilgileri, Çerez Kayıtları

4.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE YÖNELİK İLKELER

a) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesini;

b) Hukuka uygun olarak işlemeyi;

c) Verilerin güncelliğini sağlamayı;

d) Dürüstlük kurallarına uygun davranmayı;

e) İşlendiği amaç dışında kullanılmamasını;

f) İşlendiği amaçla ölçülü ve sınırlı olmasını;

g) Genel ahlaka, örfe ve adete uygun olarak işlemeyi;

h) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri başta olmak üzere ilgili tüm mevzuat hükümlerine uygun olarak işlemeyi;

Komtera Teknoloji olarak ilke edindik.

5.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ İLE KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz internet sitemiz vasıtasıyla kurumsal uzantılı şirket e-postası, internet sitemizde belirtilen iletişim kanalları, adrese fiziki evrak gönderilmesi, internet sitemizde paylaşılan şirket telefon numaraların aranması, internet sitemizdeki çerezler vasıtasıyla yazılı, elektronik ve basılı olarak toplanmakta olup otomatik olan ve olmayan yollarla işlenmektedir.

Bunun yanında Kişisel verilerinizin KVKK’nın 5. Maddesindeki hukuki sebeplere dayanılarak işlendiğini de belirtmek isteriz.  Bu bağlamda kişisel veri işleme amaçları ve veri işlemeye ilişkin dayanılan hukuki sebepler aşağıdaki tablodaki gibidir.

İşlenen Kişisel Veriler Veri İşleme Amacı Hukuki Sebep
İşlem Güvenliği Verileri 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun Olmak Üzere Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi KVKK m.5/f.2 (a) Uyarınca Kanunlarda açıkça öngörülmesi
Kimlik Verileri, İletişim Verileri, Müşteri İşlem Verileri Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Olarak Yürütülmesi, Mal Ve Hizmetin İfasının Sağlanabilmesi, Ticari Faaliyetin Yürütülebilmesi, Eksiksiz İfanın Sağlanabilmesi, Sözleşmesel Yükümlülüklerin Yerine Getirilebilmesi, Talep Ve Şikayetlerin Karşılanabilmesi KVKK m.5/f.2 (c) Uyarınca Bir Sözleşmenin Kurulması Veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması Kaydıyla, Sözleşmenin Taraflarına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesinin Gerekli Olması
Kimlik Verileri, İletişim Verileri, Müşteri İşlem Verileri, İşlem Güvenliği Verileri Hukuki Uyuşmazlıklarda İspat Yükümlülüğünün Yerine Getirilebilmesi, Yaşanan Olumsuzlukların Çözümlenebilmesi, Talep Ve Şikâyet İletenler İle İletişime Geçilebilmesi, Mal Ve Hizmetlerin İfasının Sağlanabilmesi, Hukuki Düzenlemelerin Gerektirdiği Veya Zorunlu Kıldığı Şekilde Yükümlülüklerin Yerine Getirilebilmesi KVKK m.5/f.2 (ç) Uyarınca Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması.
Kimlik Verileri, İletişim Verileri, Müşteri İşlem Verileri Talep Ve Şikâyet İletilenler İletişime Geçilmesi, Taleplerin ve Şikayetlerin Cevaplandırılabilmesi, Ticari Faaliyetlerin Yürütülebilmesi, Mal Ve Hizmetlerin İfasının Sağlanabilmesi KVKK m.5/f.2 (e) Uyarınca Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması Veya Korunması İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması.
Kimlik Verileri, İletişim Verileri, Müşteri İşlem Verileri, İşlem Güvenliği Verileri, Pazarlama Verileri Sunulan Mal Ve Hizmetlerden Yararlanılması İçin Gereken Çalışmaların İlgili Birimlerce Yapılabilmesi, Halkla İlişkiler, Basın, Medya Süreçlerinin Yürütülebilmesi, Sunulan Mal Ve Hizmet Kalitesinin Arttırılabilmesi, Yeniliklerden, Sunulan Mal Ve Hizmetlerden Sizlerin Hızlıca Haberdar Edilebilmesi, Özel İhtiyaçlar Ve Kullanım Amaçlarının Tespit Edilmesi, Değişen, Gelişen Mal Ve Hizmetlerimiz Hakkında Sizlere Gereken Bilgilendirmenin Yapılabilmesi, Kampanya Ve Mal-Hizmet Tanıtımının Yapılabilmesi, Memnuniyetinin Arttırılabilmesi, Ziyaret Deneyimlerini İyileştirmek, Sunulan Mal Ve Hizmetlerin Tanıtılabilmesi, Pazarlama Faaliyetlerinin Yapılabilmesi, Davet-Etkinlik Duyurularının Yapılabilmesi, Anket Çalışmalarının Yapılabilmesi, Duyuruların Yapılabilmesi, Reklam Yapılabilmesi, Bilgilendirme-Teklif-Kampanya-Promosyon Ya Da Kutlama, Temenni Gibi İçeriklerin İletilebilmesi KVKK m.5/f.2 (f) Uyarınca İlgili Kişinin Temel Hak Ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması.

6.KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARMA AMACI

Verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanuna uygun olarak gerekli olduğu durumlarda üçüncü kişilere aktarılmaktadır. Komtera Teknoloji veri aktarımı yaparken 6698 Sayılı Kanun 8. ve 9. maddelerine uygun hareket etmekte ve gerekli teknik ve idari tedbirleri de almaktadır. Bu bağlamda Komtera Teknoloji tarafından aktarılan veriler, verinin aktarıldığı gruplar ve aktarım amacı ile hukuki sebebi aşağıdaki tablodaki gibidir.

Aktarılan Kişisel Veriler Veri Aktarım Amacı Veri Aktarımının Hukuki Sebebi Aktarım Grupları
Kimlik Verileri, İletişim Verileri Müşteri İşlem Verileri Sözleşmesel Gerekliliklerin İfa Edilebilmesi, Mal Ve Hizmetin İfasının Sağlanması, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülebilmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması, İş Süreçlerinin Yürütülebilmesi KVKK m.8/2 (a) atfıyla KVKK m.5/f.2 (c) Uyarınca Bir Sözleşmenin Kurulması Veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması Kaydıyla, Sözleşmenin Taraflarına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesinin Gerekli Olması Tedarikçiler, Gerçek Kişiler, Özel Hukuk Tüzel Kişileri, Hissedarlar, İş Ortakları
Kimlik Verileri, İletişim Verileri, Müşteri İşlem Verileri, İşlem Güvenliği Verileri Hukuki Uyuşmazlıkların İspatı, Hukuki Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi KVKK m.8/2 (a) atfıyla KVKK m.5/f.2 (ç) Uyarınca Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması. Yetkili Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına, Adli Merciler, Yargı Birimleri
Kimlik Verileri, İletişim Verileri, İşlem Güvenliği Verileri, Pazarlama Verileri Halkla İlişkiler, Basın-Medya Süreçlerinin Yürütülebilmesi, Şirket Tarafından Yürütülen Ticari Faaliyetlerin Gerçekleştirilebilmesi, Ziyaret Deneyimlerini İyileştirmek, Halkla İlişkiler Sürecini Yürütmek, Mal Ve Hizmet Kalitesini Artırmak, Sunulan Mal Ve Hizmetlerin Tanıtılabilmesi, Pazarlama Faaliyetlerinin Yapılabilmesi, Davet-Etkinlik Duyurularının Yapılabilmesi, Anket Çalışmalarının Yapılabilmesi, Duyuruların Yapılabilmesi, Reklam Yapılabilmesi, Bilgilendirme-Teklif-Kampanya-Promosyon Ya Da Kutlama, Temenni Gibi İçeriklerin İletilebilmesi KVKK m.8/2 (a) atfıyla KVKK m.5/f.2 (f) Uyarınca İlgili Kişinin Temel Hak Ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması. Tedarikçiler, Hissedarlar, Gerçek Kişiler, Özel Hukuk Tüzel Kişileri Çerez Sağlayıcıları
Kimlik Verileri, İletişim Verileri, Müşteri İşlem Verileri, İşlem Güvenliği Verileri, Pazarlama Verileri, Hizmet Kalitesi Ve Sürekliliğinin Arttırılması KVKK m.9/1 hükmü kapsamındaki açık rıza şartına dayanılarak Yurtdışında yerleşik ve/veya sunucuları yurtdışında bulunan Tedarikçiler, Çerez Sağlayıcıları
Kimlik Verileri, İletişim Verileri, Müşteri İşlem Verileri Sözleşmesel Gerekliliklerin İfa Edilebilmesi, Mal Ve Hizmetin İfasının Sağlanması, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülebilmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması, İş Süreçlerinin Yürütülebilmesi, Şirket Tarafından Yürütülen Ticari Faaliyetlerin Gerçekleştirilebilmesi, Sunulan Mal Ve Hizmetlerin Tanıtılabilmesi, Pazarlama Faaliyetlerinin Yapılabilmesi, Davet-Etkinlik Duyurularının Yapılabilmesi, Anket Çalışmalarının Yapılabilmesi, Duyuruların Yapılabilmesi, Reklam Yapılabilmesi, Bilgilendirme-Teklif-Kampanya-Promosyon Ya Da Kutlama, Temenni Gibi İçeriklerin İletilebilmesi KVKK m.9/1 hükmü kapsamındaki açık rıza şartına dayanılarak Yurtdışında Yerleşik ve/veya Yurtdışında Bulunan Tedarikçiler, Gerçek Kişiler, Özel Hukuk Tüzel Kişileri, İş Ortakları


7.KİŞİSEL VERİ SAHİBİ İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
A-BAŞVURU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME VE HAKLARINIZ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. maddesinde veri sahibinin haklarını hüküm altına almıştır. Kanunda veri sahibi “ilgili kişi” olarak addedilmiş olup; verilerinin işlenmesine ilişkin bazı taleplerde bulunma hakkı öngörülmüştür.  İşbu madde uyarınca ilgili kişinin talep hakları aşağıdaki gibidir:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) “Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi” başlıklı Kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda izah olunan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundan doğan haklarınıza ilişkin taleplerinize Komtera Teknoloji tarafından talebin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde geri dönüş sağlanacaktır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi Komtera Teknoloji’nin Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarife üzerinden kanuna uygun olarak ücret talep etme hakkı saklıdır.

B-BAŞVURU USULÜ

Veri sorumlusu sıfatı taşıyan Komtera Teknoloji’e yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik taleplerinizi “Küçükbakkalköy Mah. Işıklar Cad. No:17 34750 Ataşehir/İstanbul”adresine kimliğinizi ispatlayan belge ile yazılı olarak göndermek sureti ile ya da sistemimizde kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden “[email protected]” adresine e-posta göndermek sureti ile veyahut KEP adresimize ([email protected]) güvenli elektronik imza veya mobil imza aracılığıyla e-posta göndermek sureti ile ya da Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen yöntemlerle göndermek sureti ile iletebilirsiniz.

Kişisel verilerle ilgili talep haklarınızı kullanabilmek için internet sitemizdeki bilgilendirmeleri inceleyebilir ve yine internet sitemizde bulunan “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Bilgi Talep Formu” nu kullanabilirsiniz.

C-BAŞVURUDA YER ALMASI GEREKEN BİLGİLER

Başvurunuzda yer alması gereken bilgiler aşağıdaki gibidir:

  • Adınız ve Soyadınız
  • T.C. Kimlik Numaranız
  • Yabancı Uyruklu İseniz Uyruğunuz, Pasaport No veya Varsa Kimlik Numaranız
  • Yazılı Başvuru Yapılacak İse Talep Formunun Altında Islak İmzanız
  • KVKK 11. Madde uyarınca Talebinizin İçeriği ve Talep Konusu
  • Size Ulaşım Sağlayabileceğimiz Telefon ve Faks Numarası/Numaraları
  • Size Ulaşım Sağlayabileceğimiz E-Posta Adresiniz
  • Tebligata Esas Yerleşim Yeri veya İş Yeri Adresi

ŞİRKETİMİZİN BİLGİLERİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR:

Veri Sorumlusu: Komtera Teknoloji A.Ş.

Adres: Küçükbakkalköy Mah. Işıklar Cad. No:17 34750 Ataşehir/İstanbul

Telefon : 0 216 416 51 51

E-posta : [email protected]

İnternet Sitesi : https://komtera.com/

Komtera Teknoloji A.Ş.

Güncelleme Tarihi: 21.07.2023